Miejskie wsparcie rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Lokale mieszkalne

Krakow PL logo

 

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

Udzielanie obniżek czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków:

Usługa (Procedura) ZBK-11

 

1. Usługi (Procedura) ZBK-6

Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego i pracowni twórczej.

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=ZBK-6&_ga=2.125478339.892998922.1645093039-454773835.1645093039

Osoby zalegające z opłatami z tytułu korzystania z mieszkań komunalnych, na podstawie przepisów uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LVI/1616/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazanych organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2021 r. poz. 2488), mogą aktualnie ubiegać się (wnioskować) o pomoc (ulgę) w spłacie powstałego zadłużenia w formie:

- rozłożenia na raty - zgodnie z § 7 wyżej powołanej uchwały, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, na wniosek dłużnika można jednorazowo rozłożyć na raty całość lub część wierzytelności na okres do 72 miesięcy, licząc od dnia zawarcia porozumienia. Od wierzytelności, których spłatę rozłożono na raty pobiera się połowę odsetek ustawowych za opóźnienie obowiązujących w dniu złożenia wniosku o ulgę (odsetki preferencyjne).

- umorzenia - w oparciu o zapis § 5 wyżej wskazanej uchwały należność z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego, znajdującego się w zasobach Gminy Miejskiej Kraków, jednorazowo może zostać umorzona na wniosek dłużnika, jeżeli łącznie zostały spełnione następujące warunki:

1) należności powstałe w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, licząc od ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego złożenie przez dłużnika kompletnego wniosku, zostały uregulowane
w całości,

2) należność główna powstała przed okresem wskazanym w pkt 1 została uregulowana, w co najmniej 70%,

3) spłacone zostały w całości koszty powstałe z tytułu przymusowego dochodzenia należności,

4) dłużnik w całości uregulował należności powstałe po okresie wskazanym w pkt 1,

5) dłużnik nie korzystał z ulgi w formie umorzenia należności z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku, licząc od daty złożenia kompletnego wniosku oraz nie korzysta aktualnie z innej formy ulg w spłacie wierzytelności powstałych z wyżej wymienionego tytułu,

6) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

- umorzenia - w oparciu o zapis § 4 ust. 2 powołanej uchwały dłużnik może się ubiegać o umorzenie wierzytelności Gminy Miejskiej Kraków w całości lub w części, jeżeli została spełniona przesłanka ważnego interesu dłużnika lub interesu publicznego.

Ocena czy istnieją przesłanki zastosowania którejkolwiek z powyższych ulg, wymaga dokonania wszechstronnego i wnikliwego rozważenia całokształtu materiału dowodowego oraz zebrania informacji na temat aktualnej sytuacji materialno-bytowej wnioskodawcy. Wynik przeprowadzonego postępowania, wpływa również na zasadność dalszego prowadzenia postępowania komorniczego roszczenia pieniężnego.

 

2. Program Oddłużenie

https://zbk-krakow.pl/lokale_mieszkalne/234383,artykul,program__oddluzanie_.html

W dniu 6 lutego 2013 r. w ramach podjętego przez Gminę Miejską Kraków przedsięwzięcia mającego na celu przeciwdziałanie problemowi narastania zadłużenia z tytułu korzystania z komunalnych lokali mieszkalnych, Grodzki Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie oraz Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zawarły Porozumienie o współpracy dotyczące: „Reintegracji społecznej i zawodowej osób posiadających zadłużenie z tytułu korzystania z mieszkań komunalnych, mającej na celu pomoc w spłacie zadłużenia”, umożliwiające realizację alternatywnej formy pomocy osobom zadłużonym – pod nazwą Program Oddłużenie.

Realizowany Program jest nastawiony zarówno na wynik finansowy, jak również na osiągnięcie wyznaczonych celów w zakresie polityki społecznej prowadzonej przez Miasto, zakładającej aktywizację zawodową dłużników, co w dalszej perspektywie może pozwolić na uzyskanie zatrudnienia na rynku pracy
i będzie mieć odzwierciedlenie w regulowaniu opłat za użytkowanie mieszkania.

Osoby bezrobotne, które posiadają zadłużenie z tytułu korzystania m.in. z mieszkań komunalnych, mogą wziąć udział w Programie Oddłużenie, w ramach którego mogą odpracować swoje zobowiązania względem Gminy Miejskiej Kraków.

Kandydaci spełniający kryteria uczestnictwa, po zakwalifikowaniu do udziału w Programie, są zatrudniani w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie. Dzięki temu spłacają oni na rzecz Gminy kwotę zadłużenia w wysokości nie mniejszej niż połowę wynagrodzenia oraz regulują na bieżąco opłaty za korzystanie z lokalu. Osoby te wykonują m.in. prace porządkowo-zielarskie w zarządzanym zasobie fortecznym dawnej Twierdzy Kraków.

Dodatkowo mogą wykonywać prace społecznie użyteczne oraz korzystać ze wsparcia w Klubie Integracji Społecznej MOPS w formie grupowej oraz pracy socjalnej pracowników socjalnych, pomocy prawnika, psychologa lub doradcy zawodowego. Celem tych działań jest aktywizacja zawodowa na otwartym rynku pracy, co umożliwi kontynuację spłaty zadłużenia.

WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA UMK

Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Kraków z tytułu roszczeń regresowych naliczanych przez Wydział Mieszkalnictwa UMK:

Usługa (Procedura) ML-28

 

Dane kontaktowe do komórki wspierającej:

 

Wydział Mieszkalnictwa - ML

Rynek Podgórski 1

30-533 Kraków

Telefony 12-616-82-41, 12-616-82-58

Mail: ml.umk@krakow.pl 

 

Zarządu Budynków Komunalnych - ZBK

ul. Czerwieńskiego 16

31-319 Kraków

tel. 12 616 61 85

e-mail: zbk@zbk.krakow.pl

 

pokaż metkę
Autor: CWP
Osoba publikująca: Paweł Majka
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Data publikacji: 2020-05-02
Data aktualizacji: 2022-02-21
Powrót