górne tło

Warsztaty dla inwestorów

Wydział Architektury i Urbanistyki UMK, poczynając od lipca 2013 r. wprowadził dodatkową formułę kontaktów z Projektantami i Inwestorami, którzy przygotowują i składają wnioski o decyzje o warunkach zabudowy, pozwoleniu na budowę czy też zgłaszają zamiar wykonania robót budowlanych. Formuła taka miała charakter cyklicznych, otwartych spotkań - warsztatów, w ramach których omawiane były problemy związane z postępowaniami prowadzonymi w Wydziale Architektury i Urbanistyki.

Z uwagi na sytuację epidemiczną, począwszy od maja 2020 r., spotkania przyjęły formułę online.

warsztaty dla inwestora - ikonka

Warsztaty online:

25.07.2022 r.

Interpretacja zapisów uchwały krajobrazowej - więcej informacji

24.06.2022 r.

Wytyczne interpretacyjne zapisów uchwały krajobrazowej - więcej informacji

09.06.2022 r.

Miejsca postojowe zależne - więcej informacji

19.05.2022 r.

Instrukcja postępowania podczas badania zgodności reklamy z przepisami tzw. uchwały krajobrazowej - więcej informacji

17.01.2022 r.

Zasady konieczności uzyskania decyzji warunków zabudowy, pozwolenia na budowę, zgłoszenia dla realizacji zadaszeń nad balkonami - więcej informacji

01.12. 2021 r.

Warunki, które muszą zostać spełnione, aby mogła być wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy (nowelizacja art. 61 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – na mocy art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. (Dz.U.2021.922) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 maja 2021 r.) - więcej informacji

05.11.2021 r.

Braki fiskalne - więcej informacji

Braki formalne - więcej informacji

Braki projektowe - więcej informacji

14.06.2021 r.

Rozbiórka instalacji gazowej wewnątrz użytkowanego budynku - więcej informacji

11.05.2021 r.

Określenia „bliźniak”, „zabudowa bliźniacza”, „budynek typu bliźniak” w kontekście rozwiązań architektonicznych i funkcjonalnych projektowanych budynków jednorodzinnych - więcej informacji

04.02.2021 r.

Co należy rozumieć pod pojęciem „dach płaski” - więcej informacji

23.10.2020 r.

Odstępstwa od warunków technicznych według Prawa budowlanego po nowelizacji - więcej informacji

15.10.2020 r.

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane - o przepisach przejściowych - więcej informacji

4 sierpnia 2020 r.

Wymiary dojścia dla projektowanej zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej - więcej informacji

9 czerwca 2020 r.

Udostępnianie informacji publicznej – wskazówki Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK - więcej informacji

8 czerwca 2020 r.

Obliczanie wskaźnika powierzchni zainwestowania w przypadku budynku wspartego na filarach - więcej informacji

19 maja 2020 r.

Obliczanie powierzchni wynikających z zapisów miejscowego planu w przypadku, gdy projekt zagospodarowania terenu położony jest na kilku odmiennych obszarach planu - więcej informacji

 

W tradycyjnej formie dotychczas odbyło się 17 spotkań z cyklu "Warsztaty dla Inwestora":

27 lutego 2018 r.

Tematami spotkania były wybrane zmiany w przepisach, w szczególności Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2285 z8.12.2017 r.)

Warsztaty dla inwestora - warunki techniczne

5 kwietnia 2017r.

Poruszano następujące tematy:

zmiany w przepisach dotyczące zakresu koniecznych do uzyskania rozstrzygnięć administracyjnych na budowę zjazdu, sytuacje, w których wymagane jest przedłożenie projektu odwodnienia wykopów do pozwolenia na budowę.

18 listopada 2016r.

Tematami spotkania były wybrane problemy interpretacyjne pojawiające się na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę:

11 kwietnia 2016r.

Spotkanie poświęcone było następującym tematom:

27 listopada 2015r.

Tematem głównym spotkania były kwestie uzgodnienia projektu decyzji WZ i ULICP w trybie art. 53 ust.4 pkt 5 oraz pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz pozwolenia na budowę dla jednego obiektu budowlanego – etapowanie inwestycji i zmiana pozwolenia na budowę.

9 lipca 2015r.

Tematem głównym spotkania były zmiany w ustawie Prawo budowlane, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej uzgodnień (ich formy) projektów budowlanych w zakresie „drogowym”.

20 maja 2015r.

Spotkanie poświęcone było następującym tematom:

13 lutego 2015r.

Spotkanie poświęcone było następującym tematom:

27 listopada 2014r.

Spotkanie poświęcone było następującym tematom:

18 września 2014 r.

Spotkanie pt. „Wpływ zmian w Prawie geodezyjnym na proces inwestycyjny". Do udziału w spotkaniu zaproszona została Pani Maria Kolińska - Dyrektor Wydziału Geodezji UMK oraz Pani Beata Słomka-Szczygieł – Kierownik Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Tematem przewodnim warsztatów były zmiany zasad i opłat związanych z udostępnianiem informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, omówiono także zmiany z sposobie uzgadniania usytuowania sieci uzbrojenia terenu. Dodatkowym zagadnieniem poruszonym na spotkaniu była zmiana regulacji prawnych, która wprowadziła ponowną konieczność wyłączania gruntów z produkcji rolnej położonych na terenach miejskich.

26 czerwca 2014 r.

Spotkanie poświęcone zostało istotnym i nieistotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego. Poruszono także zagadnienia związane z zakresem i formą projektu budowlanego zamiennego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Nadzoru Budowlanego. Omówione zostały także zagadnienia dot. zakresu i formy inwentaryzacji budynku dla wyodrębnienia lokali mieszkalnych oraz wniosku PnB.

4 kwietnia 2014 r.

Tematem przewodnim spotkania były zagadnienia związane z zapisami ustaleń planu, stąd gośćmi tych warsztatów byli przedstawiciele Biura Planowania Przestrzennego. Dodatkowo, zagadnieniem poruszonym na tym spotkaniu było etapowanie inwestycji na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. W trakcie spotkania scharakteryzowano plany miejscowe oraz Studium.

20 lutego 2014 r.

Tematem głównym spotkania był Powiatowy Zasób Geodezyjno-Kartograficzny w aspekcie procesu budowlanego. Do udziału w spotkaniu zaproszony został Wydziału Geodezji. Omówione zostały tam tematy zgłoszone przez zainteresowanych w ostatnim czasie, tj.: sposób obliczania charakterystycznych parametrów inwestycji na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę, w kontekście warunków zapisanych w decyzji WZ (powierzchnia zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna, szerokość elewacji) oraz zagadnienia związane z etapowaniem inwestycji bądź występowaniem o pozwolenie na budowę na części terenu wskazanego w decyzji WZ.

19 grudnia 2013 r.

Tematem przewodnim były problemy związane z obsługą komunikacyjna inwestycji, ujawniające się na etapie uzyskiwania decyzji wzizt oraz pozwolenia na budowę, warunki nakładane przez ZIKiT na inwestorów, umowy na realizację inwestycji drogowych wynikające z realizacji inwestycji niedrogowej, decyzje ZRID, oświadczenia o przyłączeniu do dróg itd.

30 października 2013 r.

Tematem przewodnim spotkania były problemy dotyczące inwestycji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na środowisko oraz wymaganych w związku z tym decyzji o uwarunkowanych środowiskowych uzyskiwanych równolegle do decyzji wzizt oraz pozwoleń na budowę. Do udziału w „Warsztatach" została zaproszona Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska.

12 września 2013 r.

W odpowiedzi na zgłaszane postulaty, tematem przewodnim spotkania były problemy związane z ochrona zabytków, pojawiające się w procesie inwestycyjnym. Do udziału w „Warsztatach" został więc zaproszony Miejski Konserwator Zabytków.

24 lipca 2013 r.

Pierwsze spotkanie było inauguracją projektu i poświęcone zostało dyskusji na tematy zgłaszane na bieżące przez jego uczestników.

Archiwum Warsztatów dla Inwestora (UMK AU)