Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konkurs na wsparcie małopolskiego środowiska start-upowego i/lub środowiska kreatywnego

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” pn. „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”.

Fot. CC0 Creative Commons pixabay - rawpixel

Wszystkie zadania zgłaszane do Konkursu muszą być ukierunkowane na wsparcie małopolskiego środowiska start-upowego i/lub środowiska kreatywnego i wpisywać się w następujące cele:

  • rozwój oferty przedsięwzięć technologicznych oraz dotyczących branży kreatywnej odbywających się w Małopolsce, ukierunkowanych na podniesienie kompetencji biznesowych i nabywanie nowych umiejętności, stwarzanie możliwości wymiany wiedzy oraz nawiązywania nowych kontaktów biznesowych przez osoby i firmy działające w obszarach nowoczesnych technologii oraz w branżach kreatywnych,
  • podniesienie kompetencji mieszkańców Małopolski z zakresu przedsiębiorczości i kreatywności, a także kompetencji przedsiębiorców w obszarach kluczowych dla rozwoju biznesu, w tym w zakresie zmiany modeli biznesowych, zarządzania kryzysowego, wykorzystania nowoczesnych technologii w biznesie,
  • promocja i rozwój przedsiębiorczości w regionie, w tym opartej o nowoczesne technologie i sektor kreatywny.

W ramach Konkursu wspierane będą w szczególności zadania polegające na organizacji przedsięwzięć wpisujących się w jeden lub dwa poniższe komponenty:

KOMPONENT 1: Zadania polegające na organizacji przedsięwzięć technologicznych (m.in. konferencje, seminaria, warsztaty, spotkania networkingowe, przedsięwzięcia łączące różne z powyższych aktywności), organizowane głównie przez podmioty działające aktywnie w społeczności start-upowej, które mają na celu rozwój środowiska start-upowego, promowanie postaw przedsiębiorczych i nowoczesnych technologii. Zadania realizowane w ramach tego komponentu winny skupiać się na rozwoju kompetencji i umiejętności mieszkańców i przedsiębiorców z Małopolski w obszarze przedsiębiorczości, w tym m.in. w zakresie nowych technologii (w tym w obszarach inteligentnych specjalizacji Małopolski), umiejętności kluczowych z punktu widzenia prowadzenia własnego biznesu i jego rozwoju, w tym zarządzania kryzysowego, stwarzaniu możliwości do nawiązania kontaktów biznesowych, upowszechnianiu informacji o technologiach rozwijanych w Małopolsce lub promowaniu aktualnych trendów technologicznych, jak również możliwości wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w biznesie, w tym w celu dywersyfikacji działalności.

KOMPONENT 2: Zadania polegające na organizacji przedsięwzięć dotyczących rozwoju sektora kreatywnego w regionie, które mają charakter m.in. warsztatów tematycznych, spotkań i innych aktywności dotyczących branż kreatywnych i designu, organizowanych głównie przez podmioty działające w sektorze kreatywnym i prowadzące działalność w tym zakresie, których celem jest przede wszystkim rozwój przedsiębiorczości w branżach kreatywnych. Zadania realizowane w ramach tego komponentu winny skupiać się przede wszystkim na wspieraniu powstawania nowych projektów, w tym biznesowych, w branżach kreatywnych, np. poprzez tworzenie nowych rozwiązań, prototypów (m.in. przy wykorzystaniu potencjału miejsc pracy kreatywnej typu fablab, makerspace itp.), rozwój kluczowych umiejętności związanych z prowadzeniem działalności w tych branżach.

Wspierane przedsięwzięcia muszą być organizowane na terenie województwa małopolskiego.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem w jakim realizowane jest zadanie, tj. „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, a także celami i założeniami Konkursu.

Na realizację zadań wybranych w ramach Konkursu przeznaczono środki finansowe do kwoty ogółem 1 500 000,00 zł.

Maksymalna kwota przyznanej dotacji na realizację zadania nie może być wyższa niż 85% całkowitych kosztów zadania. Oferent zobowiązany jest wnieść wkład własny w realizację zadania na poziomie co najmniej 15% wszystkich kosztów realizacji zadania.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo: wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem Generatora eNGO w terminie do 8 lutego 2023 r. do godziny 16:00. Oferent zobowiązany jest także dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w terminie do 10 lutego 2023 r. do godziny 16:00 ofertę (forma pisemna) wygenerowaną z Generatora eNGO, podpisaną przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Oferenta, wraz z obowiązkowymi załącznikami.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2217189,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obsz.html

pokaż metkę
Osoba publikująca: Agnieszka Stasiak
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Data publikacji: 2023-01-13
Data aktualizacji: 2023-01-13
Powrót

Zobacz także

Znajdź