Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Oferta MARR dla przedsiębiorców

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oferuje wsparcie finansowe dla przedsiębiorców sektora MŚP oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie preferencyjnych pożyczek oraz dofinansowania dla usług rozwojowych tj. szkolenia czy doradztwo.

Oferta MARR obejmuje:
1. Dofinansowanie usług szkoleniowych, doradczych i egzaminów
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oferuje do 80% dofinansowania na wybrane usługi szkoleniowe (szkolenia, warsztaty, studia podyplomowe, e-learning), usługi doradcze (w tym coaching, mentoring) oraz egzaminy (wsparcie w ramach projektu Małopolskie Bony Rozwojowe).

Kto może skorzystać z dofinansowania?
Z projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe” mogą korzystać mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, spełniający kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym osoby prowadzące działalność na własny rachunek), którzy posiadają siedzibę, filię, delegaturę lub jednostkę organizacyjną na terenie Województwa Małopolskiego – co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Przedsiębiorcy. Z udziału w projekcie mogą skorzystać przedsiębiorcy i ich pracownicy, zatrudnieni nie tylko na umowę o pracę ale także np. w ramach umowy cywilnoprawnej.
Wartość dofinansowania:
Przedsiębiorcy zakwalifikowani do projektu otrzymują dotację w formie bonów, których jednostkowa wartość wynosi 60 zł. Dofinansowanie liczone jest od wartości bonu i może stanowić maksymalnie 80% jego wartości (m.in. dla przedsiębiorstw reprezentujących branże wysokiego wzrostu, pracowników o niskich kwalifikacjach zawodowych lub w wieku powyżej 50 lat). Limity dofinansowania i limity bonów, które może uzyskać przedsiębiorca uzależnione są od wielkości przedsiębiorstwa oraz liczby zatrudnionych pracowników. Osoby samozatrudnione mogą otrzymać do 7 680 zł dofinansowania, firmy zatrudniające 100 – 249 pracowników: do 130 560 zł dofinansowania. Termin ważności bonów wynosi 6 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie.

Jak skorzystać z projektu?
Aby skorzystać z projektu przedsiębiorcy powinni dokonać niezbędnych formalności poprzez informatyczny system obsługi bonów – dokonując rejestracji za pośrednictwem strony www.mbon.pl. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. i wpłaceniu wkładu własnego przedsiębiorca otrzymuje bony rozwojowe. Dzięki nim może skorzystać z dowolnie wybranej oferty dostępnej w ramach Bazy Usług Rozwojowych (po dokonaniu rejestracji na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl).
Projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.1. „Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP”.


Szczegółowe informacje:
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Numer Infolinii: 12 307 32 15
Godziny pracy infolinii: pn.-pt. od 8.00-16.00
Kontakt mailowy: infolinia@mbon.pl
www.mbon.pl

2. Dofinansowanie szkoleń i diagnozy potrzeb usług rozwojowych

Przedsiębiorcy z województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego mogą uzyskać do 80% dofinansowania na usługi w zakresie doskonalenia kompetencji. Wsparcie obejmuje opracowanie profesjonalnej diagnozy potrzeb usług rozwojowych oraz dofinansowanie dla szkoleń odpowiadających na konkretne zapotrzebowanie firm (wsparcie w ramach projektu Akademia Menadżera MŚP).


Kto może skorzystać z dofinansowania?
Wsparcie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014) z województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, ich właścicieli, kadry zarządzającej oraz pracowników objętych planami awansu na stanowiska kierownicze.
O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy którzy posiadają Diagnozę potrzeb rozwojowych MŚP, a w przypadku nie posiadania takiej analizy, deklarują gotowość do jej przygotowania w ramach Projektu. Ponadto przedsiębiorcy powinni spełniać warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej.


Jak skorzystać z projektu?
Zgłoszenie do Projektu następuje poprzez Formularz rejestracyjny, zamieszczony na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Akademia Menadżera MŚP” https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp. Dane z Formularza przekazywane są do Operatora danego regionu, który przeprowadza dalszy proces rekrutacji do Projektu.

Wartość dofinansowania:
Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać granty w wysokości do 20 000 zł, które pozwolą im na korzystanie ze specjalistycznych usług doradczych.
Firmy reprezentujące branże inteligentnych specjalizacji Małopolski (t.j. Life Sciences; technologie informacyjne i komunikacyjne, przemysły kreatywne; elektrotechnika i przemysł maszynowy; produkcja metali, chemia) mogą uzyskać:
· 95% dofinansowania kosztów doradztwa, w przypadku grantu uzyskanego po raz pierwszy,
· 85% dofinansowania kosztów doradztwa, w przypadku grantu uzyskanego po raz drugi.
Przedsiębiorcy, którzy nie wpisują się w branże inteligentnych specjalizacji Małopolski mogą otrzymać:
· 90% dofinansowania kosztów doradztwa, w przypadku grantu uzyskanego po raz pierwszy,
· 80% dofinansowania kosztów doradztwa, w przypadku grantu uzyskanego po raz drugi.


Jak skorzystać z projektu?
Ogłoszenia o naborach do projektu wraz z wzorami niezbędnych dokumentów publikowane są na stronie internetowej www.marr.pl/bonysukcesu.pl. Procesy naboru prowadzone są w formie elektronicznej na adres bony.sukcesu@marr.pl lub osobiście w Biurze Projektu.
Przedsiębiorcy zakwalifikowani do projektu będą mogli korzystać z wysokiej jakości ofert, w szerokim obszarze tematycznym:
· monitorowanie i prognozowanie trendów rynkowych,
· organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem,
· uzyskiwanie certyfikatów zgodności,
· optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
· projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego,
· wykorzystywanie zaawansowanych technologii informatycznych lub technologii informacyjnokomunikacyjnych w przedsiębiorstwie,
· instrumenty zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w przedsiębiorstwie,
· procedury i procesy związane ze strategicznym planowaniem i wdrażaniem sukcesji,
· opracowanie specjalistycznych dokumentów stanowiących podstawę do aplikowania o środki programu ramowego,
· wydatki związane z uzyskiwaniem ochrony własności intelektualnej.
Usługi doradcze świadczone są przez firmy posiadające akredytację Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii lub zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych.
Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2022 r. Nabór wniosków potrwa do wyczerpania środków przewidzianych na granty.


Szczegółowe informacje:
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Biuro Projektu Grantowego
www.marr.pl/bonysukcesu.pl
bony.sukcesu@marr.pl
tel. 12 617- 66 -04, 12 617 66 00
Punkty Konsultacyjne MARR S.A. w Tarnowie, Nowym Targu, Nowym Sączu i Chrzanowie Powiatowe
Punkty Informacyjne w Tarnowie, Dąbrowie Tarnowskiej, Brzesku, Miechowie, Proszowicach, Wieliczce, Bochni, Myślenicach i Wadowicach. Dane kontaktowe Punktów dostępne są na stronie:
www.marr.pl/bonysukcesu.pl
Projekt uzyskał dofinansowanie z RPO WM w konkursie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.4 „Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP”, Poddziałania 3.4.5 „Bony na doradztwo”, Typ projektów A. „Bon na specjalistyczne doradztwo”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

PREFERENCYJNE POŻYCZKI
1. Pożyczki do 1 mln zł – dla małych i średnich firm
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zapewnia atrakcyjną ofertę pożyczkową dla małopolskich przedsiębiorców na preferencyjnych warunkach:
· brak prowizji i dodatkowych opłat
· brak wkładu własnego
· niskie stałe oprocentowanie (1,87% dla firm działających na terenie niskiej aktywności gospodarczej oraz przedsiębiorców z branż inteligentnych specjalizacji; 2,87% - 4,07% dla pozostałych firm z Małopolski
· okres spłaty pożyczki do 7 lat
· karencja na spłatę kapitału do 6 miesięcy
· dogodne formy zabezpieczenia pożyczki
Na co można przeznaczyć pożyczkę:
Środki można przeznaczyć na projekty inwestycyjne, rozwój i rozbudowę przedsiębiorstw, wprowadzanie nowych lub ulepszonych produktów i usług, a także pozyskiwanie rynków zbytu.
Kto może skorzystać z pożyczki?
Pożyczkę mogą uzyskać przedsiębiorcy, którzy są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., działający w Małopolsce dłużej niż 2 lata.
Wsparcie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.
Szczegółowe informacje:
www.marr.pl/pozyczki-z-marr/
e-mail: pozyczki@marr.pl
tel. 12 617 66 69; 12 617 66 62; 617 66 29; 12 617 66 32

2. Pożyczki od 10 000 zł do 900 000 zł – dla start-upów
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oferuje preferencyjne pożyczki dla małopolskich MŚP we wczesnej fazie rozwoju na poniższych warunkach:
· brak prowizji i dodatkowych opłat
· brak wkładu własnego
· niskie stałe oprocentowanie (1,87% dla firm działających na terenie niskiej aktywności gospodarczej oraz przedsiębiorców z branż inteligentnych specjalizacji; 2,87% - 5,87% dla pozostałych firm z Małopolski
· okres spłaty pożyczki do 7 lat
· karencja na spłatę kapitału do 6 miesięcy
· dogodne formy zabezpieczenia pożyczki
Na co można przeznaczyć pożyczkę:
Środki można przeznaczyć na rozwój i inwestycje MŚP w ich początkowej fazie działania.
Kto może skorzystać z pożyczki?
Pożyczkę mogą uzyskać przedsiębiorcy, którzy są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., działający w Małopolsce nie dłużej niż 2 lata.
Wsparcie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.
Szczegółowe informacje:
www.marr.pl/pozyczki-z-marr/
e-mail: pozyczki@marr.pl
tel. 12 617 66 69; 12 617 66 62; 617 66 29; 12 617 66 32

 

pokaż metkę
Autor: CWP
Osoba publikująca: PAWEŁ MAJKA
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Data publikacji: 2019-08-29
Data aktualizacji: 2019-08-29
Powrót

Zobacz także

Znajdź