Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Osoby zagraniczne

Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy.

 

Osoba zagraniczna to osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego (art.3 pkt.5a ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz. U. z 2018 r., poz. 649).

Zgodnie z art. 4 ww. ustawy:

1. Osoby zagraniczne z państw członkowskich mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.

Państwo członkowskie to inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy), lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegia, Islandia, Liechtenstein, Szwajcaria).

2. Obywatele innych państw niż państwa członkowskie, którzy:

1) posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej:

a) zezwolenie na pobyt stały,

b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

c) zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa  w  art.  144,  art.  159  ust.  1  lub  art.  186  ust.  1  pkt  3  i 4  ustawy  z  dnia  12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107 i 138), 

d) status uchodźcy,

e) ochronę uzupełniającą,

f) zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,

g) zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

h) zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone  ze  względu  na  kontynuowanie  prowadzonej  już  działalności gospodarczej  na  podstawie  wpisu  do  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności Gospodarczej;

2) korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,

3) posiadają ważną Kartę Polaka,

4) są członkami rodziny, w rozumieniu  art.  2  pkt  4  ustawy  z  dnia  14  lipca  2006  r.  o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium  obywateli  państw  członkowskich  Unii  Europejskiej  i  członków  ich rodzin  (Dz.  U.  z 2017  r.  poz.  900  oraz  z  2018 r.  poz. 650),  dołączającymi  do obywateli państw, o których mowa w ust. 1, lub przebywającymi z nimi,

5) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie  umieszczonego  w  dokumencie  podróży  odcisku  stempla,  który potwierdza  złożenie  wniosku  o  udzielenie  zezwolenia  na  pobyt  rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku byli  uprawnieni  do  podejmowania  i  wykonywania  działalności  gospodarczej  na podstawie ust. 2 pkt 1 lit. c i g  

– mogą  podejmować  i  wykonywać  działalność  gospodarczą  na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Osoby, o których mowa w art. 4 ust. 2 ww. ustawy wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składanym w sposób, o którym mowa w ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, przedstawiają oryginał dokumentu potwierdzającego aktualny status, o którym mowa w tych przepisach, albo jego notarialnie lub urzędowo uwierzytelnioną kopię.

Jeżeli wniosek o wpis do CEIDG jest składany w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 1(tj. w wybranym urzędzie gminy), organ gminy potwierdza tożsamość składającego wniosek oraz, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku. W przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL okazuje on upoważnionemu pracownikowi urzędu gminy paszport albo inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.

3.   Osoby   zagraniczne   inne   niż  wymienione  w  ust.  1  i  2  mają  prawo  do podejmowania  i wykonywania  działalności  gospodarczej  wyłącznie  w  formie  spółki: komandytowej,  komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także  do  przystępowania  do  takich  spółek  oraz  obejmowania  bądź  nabywania  ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Osoby zagraniczne wymienione w ust. 3 ww. artykułu działalności gospodarczej rejestrują się w Krajowym Rejestrze Sądowym mieszczącym się w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7.

4. Członek rodziny, w rozumieniu art. 159 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, osoby zagranicznej, do której odnoszą się umowy międzynarodowe, o których mowa w ust. 3, posiadający zezwolenie na pobyt czasowy, może podejmować i wykonywać  działalność  gospodarczą  na  takich  samych  zasadach  jak  ta  osoba zagraniczna.

5. Członek rodziny, w rozumieniu art. 159 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,  posiadający  zezwolenie  na  pobyt  czasowy  udzielone  w związku  z przybywaniem   na   terytorium   Rzeczypospolitej   Polskiej   lub   przebywaniem   na   tym  terytorium  w  celu  połączenia  z  rodziną,  może podejmować  i wykonywać  działalność gospodarczą w takim samym zakresie jak cudzoziemcy, którzy posiadają zezwolenie na pobyt czasowy i wykonują działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonanego na zasadzie wzajemności.

 

 

 

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Bartosz Dasios
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Data publikacji: 2018-04-20
Data aktualizacji: 2023-02-15
Powrót