Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Osoby zagraniczne

Kiedy cudzoziemiec może prowadzić działalność w dowolnej formie

Możesz wybrać dowolną formę prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce (czyli możesz założyć działalność jednoosobową lub zostać wspólnikiem dowolnej spółki osobowej lub spółki kapitałowej), jeśli spełniasz któryś z warunków:

 • jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 • jesteś obywatelem Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Konfederacji Szwajcarskiej
 • jesteś obywatelem Ukrainy, który przebywa w Polsce legalnie i posiada numer PESEL.

Pamiętaj! Małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, może założyć w Polsce firmę na takich samych zasadach jak obywatel Ukrainy.

 • jesteś obywatelem innego państwa oraz:
  • posiadasz zezwolenie na pobyt stały
  • posiadasz zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
  • posiadasz zezwolenie na pobyt czasowy, udzielone w związku z połączeniem z rodziną legalnie przebywającą w Polsce, kształceniem się na studiach, w celu prowadzenia badań naukowych
  • posiadasz status uchodźcy
  • posiadasz ochronę uzupełniającą
  • posiadasz zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany
  • posiadasz zezwolenie na pobyt czasowy i pozostajesz w związku małżeńskim z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Polski
  • posiadasz zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG
  • posiadasz ochronę czasową w Polsce
  • posiadasz ważną Kartę Polaka
  • jesteś członkiem rodziny, co oznacza:
   • małżonka obywatela UE
   • bezpośredniego zstępnego (dziecko) obywatela UE lub jego małżonka w wieku do 21 lat lub pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka
   • bezpośredniego wstępnego (rodzic) obywatela UE lub jego małżonka pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka
   • osobę, która złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub na pobyt stały – do czasu, w którym decyzja wydana na podstawie tych wniosków stanie się ostateczna.
  • jesteś uczestnikiem programu wsparcia dla cudzoziemców w zakresie podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski: Poland. Business Harbour.

Uczestnikiem programu Poland. Business Harbour jest cudzoziemiec posiadający wizę z adnotacją „Poland. Business Harbour” w okresie jej ważności, a także cudzoziemiec, który w okresie ważności wizy z adnotacją „Poland. Business Harbour” złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt, uprawniającego do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Program „Poland. Business Harbour” został zawieszony - nie są wydawane nowe wizy czy rekomendacje, ale wizy już wydane pozostają w mocy.

Kiedy cudzoziemiec nie może prowadzić działalności jednoosobowej

Jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki partnerskiej ani spółki jawnej nie mogą założyć osoby, które:

 • nie są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej
 • nie są obywatelami państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 • nie są obywatelami USA lub Szwajcarii
 • nie mają tytułu pobytowego umożliwiającego założenie działalności na takich samych zasadach jak obywatele Polski.

Tacy cudzoziemcy mogą:

 • prowadzić działalność w formie spółki:
  • komandytowej
  • komandytowo-akcyjnej
  • z ograniczoną odpowiedzialnością
  • prostej spółki akcyjnej lub akcyjnej
 • przystępować do takich spółek, nabywać i obejmować w nich udziały lub akcje
 • założyć w Polsce oddział przedsiębiorcy zagranicznego, jeżeli ratyfikowane umowy międzynarodowe podpisane z Polską nie wykluczają takiej możliwości.

Wykaz ratyfikowanych umów międzynarodowych można znaleźć w Internetowej Bazie Traktatów, prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Ważne! Jeśli chcesz nabyć albo objąć udziały lub akcje w spółce, która jest właścicielem nieruchomości, musisz posiadać specjalne zezwolenie.

We wniosku o wpis do KRS lub zmianę wpisu obejmującą nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków czy zmianę wspólników spółki, musisz zamieścić oświadczenie:

 • czy jesteś cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
 • czy jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych w Polsce.

 

Informacje pochądzą ze strony www.biznes.gov

pokaż metkę
Osoba publikująca: Bartosz Dasios
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Data publikacji: 2018-04-20
Data aktualizacji: 2024-03-26
Powrót