górne tło

Krakowskie Konferencje Naukowe

Od 2011 r. realizowany jest projekt Krakowskie Konferencje Naukowe, w ramach którego marka Kraków promowana jest podczas wybranych konferencji i seminariów organizowanych przez jednostki krakowskiego ośrodka naukowego. Spektrum tematyczne konferencji jest szerokie, choć większość z nich skupia się na rozwoju miasta, innowacyjności, nowych rozwiązaniach technologicznych, czy organizacyjnych.

Krakowskie Konferencje Naukowe

Wyborem konferencji zajmuje się specjalna Komisja złożona z przedstawicieli krakowskiego środowiska naukowego, której prace koordynuje Polska Akademia Umiejętności.

Projekt Krakowskie Konferencje Naukowe został zainicjowany przez Krakowską Radę Konsultacyjną oraz pilotowany przez Komisję ds. Krakowskich Konferencji Naukowych (działającą przy Krakowskiej Radzie Konsultacyjnej), do zadań której należy opiniowanie wniosków zainteresowanych podmiotów (jednostek krakowskiego ośrodka naukowego) ubiegających się o świadczenie usług promocyjnych na rzecz Krakowa podczas organizowanych przez te podmioty konferencji naukowych.

 

Krakowska Rada Konsultacyjna

16.12.2008 r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 2572/2008 została powołana Krakowska Rada Konsultacyjna - ciało doradcze Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie formułowania potrzeb środowiska naukowego Krakowa, opiniowania działań kształtujących Kraków jako nowoczesny i konkurencyjny ośrodek naukowo - badawczy oraz inicjowania współpracy pomiędzy przedstawicielami środowisk naukowych a samorządem w realizacji zadań strategicznych rozwoju Krakowa.

Krakowskie Konferencje Naukowe

Tematyka konferencji

Przez wszystkie lata organizacji konferencji utrzymuje się podobna tendencja jeżeli chodzi o ich tematykę. Dominują wydarzenia związane z prezentacją nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań w różnych dziedzinach nauk, czy wynikach prowadzonych badań naukowych.

Konferencje o wskazanej tematyce organizowane są w zakresie różnych dziedzin nauki począwszy od inżynierii środowiskowej, biotechnologii, fizyki, chemii. Obserwujemy także duże zainteresowanie związane z tematyką klimatu, środowiska, krajobrazu miejskiego (urbanistyczne i architektoniczne), energetyki

Tematyka konferencji żywo reaguje na bieżące wydarzenia regionalne i globalne. Rok 2021 charakteryzował się pojawieniem się nowej tematyki związanej z problemem pandemii zarówno w kontekście problemów zdrowotnych, jak i ekonomicznych oraz gospodarczych. W roku 2023 r. środowisko naukowe podjęło temat wojny na Ukrainie zarówno w kontekście praw człowieka, jak i znaczenia gospodarczego, historycznego, społecznego.

Przez wszystkie lata nieprzerwanie popularnością cieszą się konferencje związane z wiarą i religią, ale bardzo dużo dotyczy kultury. Ostatnie lata to pojawienie się tematów związanych z muzyką.

Niezmiennie obecne są tematy medyczne, biomedyczne i biochemiczne oraz związane z ekonomią, finansami i gospodarką.

Duża część konferencji dotyczy tematów kulturowych (media, socjologia, historia, językoznawstwo, archiwistyka, pedagogika, psychologia).

Wiele z tych konferencji wykazuje cechy interdyscyplinarne, które ciężko przyporządkować do jednej dziedziny nauki, co stanowi o ich atrakcyjności zarówno tematycznej, jak i oddźwięku w środowisku naukowym.