górne tło

Zakończenie przyjmowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2023

Przyjmowanie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w sferze działań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2023 roku zostało zakończone z uwagi na wyczerpanie środków.

Ogłoszenia o możliwości zgłaszania uwag do ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania złożonych w roku 2023 w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 571) zostały publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

 

Pozostały jeszcze środki na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w sferze działań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej z pominięciem otwartego konkursu ofert - ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.