górne tło

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚĆI APLIKACJI MOBILNEJ

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej:

 

-Wirtualny Urzędnik dla Android

-Wirtualny Urzędnik dla IOS.

 

 

Urząd Miasta Krakowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej dla urządzeń z systemem operacyjnym Android. 

  1. Data publikacji strony internetowej: 28.04.2022r.

  2. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 13.02.2024r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona Internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 

  1. Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
  2. Aplikacja nie posiada wersji kontrastowej.

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 

1.Możliwość zadania pytania głosowo w trzech językach,

2.Możliwość odczytania odpowiedzi głosowo w trzech językach.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

  1. Deklarację sporządzono dnia: 26.04.2022r.

  2. Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 13.02.2024r.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agata Miś ,e-mail pop@um.krakow.pl, 12 616 5619 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

 

Szczegółowe informacje o dostępności architektonicznej siedziby Urzędu Miasta, znajdziecie Państwo na stronie Dostępność architektoniczna