górne tło

Przewodnik PAUZA

Zdjęcie Rynku Głównego

 

Mając na uwadze negatywne konsekwencje ekonomiczne i społeczne wynikające z wprowadzenia od 14 marca br. stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie od 20 marca br. do odwołania, stanu epidemii, w szczególności ze względu na pogarszającą się sytuację finansową mieszkańców i przedsiębiorców działających na terenie Miasta Krakowa, przedstawiamy listę rozwiązań o charakterze pomocowym oraz działań wspierających, które przyjęte zostały do realizacji na podstawie Zarządzenia nr 910/2020 Prezydenta Miasta Krakowa w dniu 16 kwietnia 2020 r.

Z kolei Zarządzeniem nr 1111/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14.05.2020 Prezydent powołał Zespół Zadaniowy ds. Przeciwdziałania Skutkom Epidemii COVID-19.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM

LOKALE UŻYTKOWE

DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI

GRODZKI URZĄD PRACY – NARZĘDZIA TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

UŁATWIENIA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH, Z KTÓRYMI WYDZIAŁ  SPRAW ADMINISTRACYJNYCH UMK ZAWARŁ UMOWY CYWILNOPRAWNE

UŁATWIENIA DLA TARGOWISK

OPŁATY ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO, W TYM POD OGRÓDKI LETNIE, OBIEKTY HANDLOWE I URZĄDZENIA REKLAMOWE

PARKOWANIE

Wnioski o udzielenie wsparcia opisanego w niniejszym zarządzeniu składa się według formularzy lub w inny sposób określony w przepisach szczególnych wraz z przywołaniem okoliczności wskazujących na negatywny wpływ stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na pogorszenie się sytuacji finansowej wnioskodawcy.

Każdorazowo, gdy dla uzyskania wsparcia, o którym mowa w niniejszym zarządzeniu, przepisy powszechnie obowiązujące nie wymagają przedłożenia zaświadczenia, właściwy wydział lub jednostka zastosuje instytucję oświadczenia w trybie art. 75 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dowód w postępowaniu).

Wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, w rozumieniu unijnego prawa konkurencji będzie udzielane z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.

Zastrzega się, że podmiotom uprawnionym do skorzystania z form pomocy, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, nie przysługują roszczenia w zakresie ich przyznania.

Specjalna ulga dla ogródków za zajęcie pasa drogowego w maju 2021

Decyzją prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego w maju na terenie miasta obowiązywać będzie zmieniona opłata za korzystanie z terenów gminnych pod ogródki gastronomiczne. W przypadku zajęcia pasa drogowego ulegnie ona obniżeniu do 45 proc. obowiązującej stawki.

Zastosowanie obniżonych stawek opłat będzie możliwe wyłącznie w okresach dopuszczenia takiej możliwości przez rząd, czyli w czasie utrzymywania się niskiego wskaźnika zachorowań na chorobę COVID-19.

Naliczanie opłat za ogródki gastronomiczne według zarządzenia prezydenta Krakowa będzie obowiązywać według sukcesywnie zawieranych umów z przedsiębiorcami i restauratorami.

W przypadku ogródków leżących w obszarze pasa drogowego należy kontaktować się z Zarządem Dróg Miasta Krakowa (Dział Zajęcia Pasa Drogowego pod Handel i Reklamy – tel. 12 616 72 06, 12 616 75 08).

Wnioski mogą dotyczyć obniżenia wysokości opłat lub powiększenia powierzchni ogródka – przy zachowaniu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Istnieje możliwość obniżenia opłaty do wysokości 45 proc. opłaty naliczonej w decyzji administracyjnej, zezwalającej na zajęcie pasa drogowego. Warunkiem zastosowania obniżki jest złożenie pisemnego wniosku o zmianę ostatecznej decyzji.

Obniżenie wysokości opłat w tym przypadku obejmuje okres od 1 do 31 maja.

Obniżenie opłat za nabyte na prawach wyłączności stanowiska postojowe położone na Obszarze Płatnego Parkowania ma związek z trwającą pandemią i koniecznością wsparcia przedsiębiorców, świadczących usługi hotelarskie, restauratorów, muzeów oraz instytucji kultury.

Zwolnienie od opłaty alkoholowej

Przyjęto uchwałę w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2021.

Przedsiębiorcy prowadzący gastronomiczną sprzedaż alkoholu na terenie Gminy Miejskiej Kraków będą zwolnieni od opłaty, o której mowa w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Jednocześnie przedsiębiorcom, który dokonali już jednorazowej wpłaty za zezwolenia na gastronomiczną sprzedaż alkoholu (wpłata do 31 stycznia br.) będzie przysługiwał zwrot pobranej od nich kwoty.Grodzki Urząd Pracy

Do 10 czerwca 2021 - dofinansowania dla samozatrudnionych oraz do wynagrodzeń.

Dofinansowanie w ramach tarczy Antykryzysowej -nabór wniosków o dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników (art. 15zzb, 15zze, 15zze-2) oraz dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15zzc) prowadzony będzie do 10.06.2021 r.
Wnioski złożone po terminie zostaną rozpatrzone negatywnie.

Wnioski obejmujące 3 miesiące dofinansowania przyjmowane były do 30.04.2021 r.
Natomiast wnioski obejmujące 2 miesiące dofinansowania będą przyjmowane do końca maja 2021 r.
Wnioski do 10.06.2021 r. obejmować będą tylko 1 miesiąc dofinansowania (czerwiec). Wnioski o dofinansowanie za miesiące wykraczające poza termin 30.06.2021 r. będą rozpatrywane negatywnie

Więcej informacji na stronie GUP.

Od 26 kwietnia br.  obowiązują przepisy najnowszej edycji Tarczy Antykryzysowej. Dziewiąta odsłona rządowego pakietu wsparcia rozszerza listę podmiotów, które uprawnione będą do uzyskania dotacji w wysokości 5 000 zł. Teraz po środki będą mogły sięgnąć m.in. sklepy meblowe i budowlane, zakłady fryzjerskie czy salony kosmetyczne. Co ważne o pomoc będzie można ubiegać się nawet pięciokrotnie.

O wsparcie w wysokości 5 000 zł będzie można wnioskować do 31 sierpnia 2021 r. Wnioski przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy praca.gov.pl.

Więcej informacji na stroni GUP