górne tło

Formularze

Formularz CEIDG-1 wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), dokonuje się wyłącznie za pomocą formularza CEIDG-1, który służy do zgłoszenia rozpoczęcia, zmiany, zawieszenia, wznowienia lub zakończenia wykonywania działalności gospodarczej przez osobę fizyczną. Formularz CEIDG-1 jest również zintegrowanym zgłoszeniem do Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego i ZUS.

  Wniosek CEIDG-1 można wypełnić:

Dla wygody krakowskich przedsiębiorców istnieje możliwość zarezerwowania wizyty w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy przy ul. Wielickiej 28a przez Internet.

Do wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może dołączyć:

  1. zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do ubezpieczenia zdrowotnego,
  2. zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i usług;
  3. żądanie przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo rezygnacji z wybranej formy opodatkowania;
  4. żądanie przyjęcia zawiadomienia o wyborze sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych albo zawiadomienia o rezygnacji z wybranego sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
  5. żądanie przyjęcia zawiadomienia o wyborze opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał albo zawiadomienia o zaprzestaniu opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał;
  6. żądanie przyjęcia zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych.

We wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może określić dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia jego spraw. W zakresie wskazanym we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG, nie jest wymagane posługiwanie się odrębnym dokumentem pełnomocnictwa wobec organów administracji publicznej. Organy te z urzędu potwierdzają w CEIDG upoważnienie pełnomocnika do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy. W tym przypadku nie ma obowiązku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, nie wystąpi również obowiązek zapłaty opłaty skarbowej.

Formularz CEIDG-1 oraz instrukcja wypełniania formularza.

 


Wniosek o wydanie zaświadczenia o przedsiębiorcy wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 r. przez Prezydenta Miasta Krakowa

 

Wydawane zaświadczenie, które podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 pln, może dotyczyć działalności własnej lub innego przedsiębiorcy.

UWAGA!!! Niniejsze zaświadczenie pokazuje wyłącznie stan archiwalny wpisu w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa. By uzyskać aktualne zaświadczenie dotyczące szukanego przedsiębiorcy - prosimy o odszukanie przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dane o przedsiębiorcach wpisanych do CEIDG udostępniane są wyłącznie poprzez stronę internetową. Aby wydrukować zaświadczenie należy odszukać poszukiwany wpis w bazie przedsiębiorców i wybrać opcję Drukuj / Pobierz PDF.

Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o CEIDGIPIP (Dz. U. z 2018 r. poz. 647) - organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.

Procedura SA-25 dotycząca wydawania zaświadczeń o przedsiębiorcy wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 r. przez Prezydenta Miasta Krakowa


Pełnomocnictwo

 

Pełnomocnikiem przedsiębiorcy może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo służy do załatwienia wszelkich formalności związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w imieniu mocodawcy. W przypadku składania wniosku CEIDG-1 przez pełnomocnika, każdorazowe przedłożenie przed organem gminy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest zstępnym, wstępnym członkom rodziny, małżonkom lub rodzeństwu następuje zwolnienie z opłaty skarbowej. Do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa. Pełnomocnik również musi posiadać ważny dokument tożsamości, którego seria i nr widnieje na pełnomocnictwie.